Autodesk Inventor - Türkçe Eğitim - İleri Düzey 2

Montaj Modelleme ve Yönetim Teknikleri

Eğitim Programı - 3 Gün

1- Advanced Assembly Tips and Techniques (İleri Düzey Montaj Teknikleri ve İpuçları)

 • Assembly Tips (Montaj İpuçları)
 • Relationship Tips (İlişkilendirme İpuçları)
 • Motion Constraints (Hareket Kısıtları)
 • Transitional Constraints (Geçici Kısıtlar)

2- Introduction to Top-Down Design (Tepeden-Aşağı Metodu ile Montaj Kavramı)

 • Top-Down Design Process (Tepeden-Aşağı Tasarım Süreci)
 • Introduction to Top-Down Design Tools (Tepeden-Aşağı Tasarım Araçlarının Kısa Tanıtımı)

3- Derived Components (Türetilmiş Bileşenler)

 • Creating Derived Parts and Assemblies (Türetilmiş Parçaların ve Montajların Oluşturulması)
 • Updating Derived Components (Türetilmiş Bileşenlerin Güncellenmesi)
 • Editing Derived Components (Türetilmiş Bileşenlerin Düzenlenmesi)
 • Managing Derived Relationships (Türetilmiş İlişkilerin Yönetimi)
 • Exporting Objects Before Deriving (Türetim Öncesi Nesnelerin Dışa Aktarımı)

4- Multi-Body Part Modeling (Çok Gövdeli Parça Modelleme)

 • Creating the First Solid Body (İlk Katı Gövdenin Oluşturulması)
 • Creating Additional Solid Bodies (İlave Katı Gövdelerin Oluşturulması)
 • Assigning Features to Solid Bodies (Katı Gövdelere Unsur Atama)
 • Manipulating Solid Bodies (Katı Gövdelerin Yönetimi)
 • Solid Body Display (Katı Gövedelerde Görünürlük)
 • Solid Body Properties (Katı Gövdelerin Özellikleri)

5- Layout Design in Assemblies (Montajlarda Yerleşim Tasarımı)

 • Layout Part (Yerleşim Oluşturma)
 • Create Component (Bileşen Oluşturma)

6- Associative Links and Adaptive Parts (İlişkili Bağlantılar ve Uyarlanabilir Parçalar)

 • Associative Links (İlişkili Bağlantılar)
 • Adaptive Assembly Parts (Uyarlanabilir Montaj Parçaları)

7- iMates (Yarım Kısıtlar)

 • Creating iMates (iMate Oluşturma)
 • Composite iMates (Karma iMate’ler)
 • Creating iMates from Existing Constraints (Mevcut Kısıtlardan iMate Oluşturma)
 • Using iMates in an Assembly (Montajlarda iMate Kullanımı)
 • Match List (Eşleşme Listesi)
 • iMates in iParts (iPart’larda iMate Kullanımı)

8- Positional Representations (Konumsal Gösterimler)

 • Create and Edit Positional Representations (Konumsal Gösterimlerin Oluşturulması ve Düzenlenmesi)
 • Using Positional Representations (Konumsal Gösterimlerin Kullanımı)

9- Asssembly Simplification (Montaj Sadeleştirme)

 • Shrinkwrap (Vakum-Paket Görünüm)
 • Simplify View (Seçimli Görünüm Sadeleştirme)
 • Define Envelopes (Örtülü Görünüm Tanımlama)
 • Create Simplified Part (Sadeleştirilmiş Parça Oluşturma)

10- Level of Detail Representations (Detay Seviyesi Gösterimleri)

 • Introduction to Level of Detail Representations (Detay Seviyesi Gösterimlerine Giriş)
 • System-Defined Level of Detail Representations (Sistem Tanımlı Detay Seviyesi Gösterimleri)
 • User-Defined Level of Detail Representations (Kullanıcı Tanımlı Detay Seviyesi Gösterimleri)
 • Using Level of Detail Representations (Detay Seviyesi Gösterimlerinin Kullanımı)
 • Assembly Retrieval (Montaj Erişimi)
 • Drawings (Teknik Resimler)
 • Presentations (Sunumlar)
 • Substitute Level of Detail Representations (Yedek Detay Seviyesi Gösterimleri)
 • Level of Detail Productivity Tools (Detay Seviyesi Gösterimi Verimlilik Araçları)
 • Create Derived Substitutes (Türetilmiş Yedek Gösterim Oluşturma)
 • Update Substitutes (Yedek Gösterimlerin Güncellenmesi)
 • Link Levels of Detail (Detay Seviyelerinin İlişkilendirilmesi)

11- Design Accelerators (Tasarım Hızlandırıcı Araçları)

 • Components Generators (Bileşen Üreteçleri)
 • Calculators (Hesaplayıcılar)
 • Engineer’s Handbook (Mühendislik El Kitabı)

12- Advanced File Management (İleri Düzey Dosya Yönetimi)

 • Design Assistant (Tasarım Yardımcısı Aracı)
 • Pack and Go (Paketle ve Gönder Operasyonu)
 • Purging Old Files (Eski Dosyaların Temizlenmesi)

13- iAssemblies (Akıllı Montajlar)

 • Introduction to iAssemblies (Giriş ve Tanıtım)
 • Create Basic iAssemblies (iAssembly Oluşturma)
 • Create Multi-Level iAssemblies (Çok Seviyeli iAssembly Oluşturma)
 • Create iAssemblies Using Existing Assemblies (Mevcut iAssembly’leri Kullanarak iAssembly Oluşturma)
 • Place and Edit iAssemblies (iAssemby’lerin Yerleşimi ve Düzenlenmesi)

14- Frame Generator (Profil/Karkas Yapı Üreteci)

 • Frame Generator Tools (Profil/Karkars Yapı Üreteci Araçları ve Komutları)
 • Stuctural Shape Authoring (Yapısal Bileşen Hazırlama)

15- Assembly Duplication (Montaj Çoğaltma)

 • Pattern (Kurallı Çoğaltma)
 • Copy (Kopyalama)
 • Mirror (Yansıtma)

16- Weldments (Kaynaklı Parçalar)

 • Convert to Weldment (Kaynaklı Yapıya Dönüştürme)
 • Weldment Calculators (Kaynak Hesaplayıcıları)
 • Post and Pre Welding Operations (Kaynak Öncesi Hazırlık ve Sonrası İşleme Operasyonları)
 • Weld Types and Operations (Kaynak Türleri ve Atamaları)

17- Working with Spreadsheets and Parameters (Hesap Tabloları ve Parametreler)

 • Spreadsheet-Driven Parameters (Tablo Kontrollü Parametreler)
 • Custom Parameters (Özel Parametreler)
 • iProperty Expressions (iProperty Bağıntıları)

18- Kinematic Motion Animation with Inventor Studio (Inventor Stüdyo ile Kinematik Hareket Animasyonu)

 • Animate Components (Bileşenlerin Animasyonu)
 • Animate Fade (Görsel Geçirgenlik Animasyonu)
 • Animate Constraints (Kısıtların Animasyonu
 • Animate Parameters (Parametre Animasyonu)
 • Animate Positional Representations (Konumsal Gösterimler ile Animasyon)
 • Animate Light (Aydınlatma Etkisinin Animasyonu)
 • Animation Timeline (Animasyon Zaman Şeridi)
 • Video Producer (Video Kaydedici)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autodesk Inventor Özellikleri

Formu Doldurun Biz Size Ulaşalım