Autodesk Inventor - Türkçe Eğitim - İleri Düzey 1

İleri Düzey Parça Modelleme, Yüzey Modelleme ve Teknik Resim

Eğitim Programı - 3 Gün

1. Advanced Modeling Techniques (İleri Düzey Modelleme Teknikleri)

1.1.          Complex Sweeps and Lofts (Karmaşık Süpürme ve Yükseltme)

1.1.1.      Sweep: Path & Guide Rail Option (Süpürme: İz ve Kılavuz Hat Seçeneği)

1.1.2.      Sweep: Path & Twist Option (Süpürme: İz ve Burkulma Seçeneği)

1.1.3.      Sweep: Path & Guide Surface Option (Süpürme: İz ve Kılavuz Yüzey Seçeneği)

1.1.4.      Sweep: Along an Edge (Süpürme: Kenar Boyunca)

1.1.5.      Loft: Rails (Yükseltme: Hat)

1.1.6.      Loft: Area (Yükseltme: Alan)

1.1.7.      Loft: Centerline Loft Feature (Yükseltme: Eksen Hattı Boyunca)

1.2.          Advanced Pattern (İleri Düzey Çoğaltma)

1.2.1.      Patterns along Curves (Eğriler Boyunca Çoğaltma)

1.2.2.      Spiral Patterns using Coil Tool (Yay Aracını Kullanarak Spiral Çoğaltma)

1.2.3.      Physical Threads using Coil Tool (Yay Aracını Kullanarak Gerçek Diş Profili Oluşturma)

1.2.4.      Pattern Solids (Katı Gövdelerin Çoğaltılması)

1.2.5.      Dynamic Patterns (Dinamik Çoğaltma)

2. Surfaces (Yüzeyler)

2.1.          Splines (Spline Eğrileri)

2.1.1.      Splines in 2D Sketches (2B Eskizlerde Spline)

2.1.2.      Splines in 3D Sketches (3B Eskizlerde Spline)

2.2.          Review of 3D Sketching Tools (3B Eskiz Araçlarının Hatırlanması)

2.2.1.      3D Sketch Drawing Tools (3B Eskiz Oluşturma Araçları)

2.2.2.      Modifying 3D Sketch Entities (3B Eskizlerde Düzenlene)

2.2.3.      Dimensioning & Constraining in 3D Sketches (3B Eskizlerde Ölçü ve Kısıt Atama)

2.3.          Inserting External Data (Harici Verilerin Aktarımı)

2.3.1.      Inserting Image into 2D Sketch (2B Eskizlere Görsel Yerleştirme)

2.3.2.      Inserting Points into 2D and 3D Sketches (2B ve 3B Eskizlere Harici Dosya ile Noktaların Aktarımı)

2.3.3.      Inserting 2D AutoCAD Data into 2D and 3D Sketches (2B ve 3B Eskizlere 2B AutoCAD Dosyalarının Yerleştirilmesi)

2.3.4.      Point Cloud (Nokta Bulutu)

2.3.4.1.   Attach (İliştirme)

2.3.4.2.   Box Crop (Kırpma)

2.3.4.3.   Work Points and Work Planes from Cloud Points (Bulut Noktalarından Çalışma Noktaları ve Çalışma Düzlemleri Oluşturma)

2.4.          Basics of Surfacing (Yüzeyler İle Çalışmanın Esasları)

2.4.1.      Basic Surfaces (Ana Yüzeyler)

2.4.1.1.   Box (Kutu)

2.4.1.2.   Plane (Düzlem)

2.4.1.3.   Cylinder (Silindir)

2.4.1.4.   Sphere (Küre)

2.4.1.5.   Torus (Halka)

2.4.1.6.   Quadball (Quadball)

2.4.2.      Patch Surfaces (Yamama Bazlı Yüzeyler)

2.4.3.      Ruled Surfaces (Kenar Bazlı Yüzeyler)

2.4.4.      Stitch Surfaces (Birleşim Bazlı Yüzeyler)

2.4.5.      Sculpting with Surfaces (Şekillendirme Bazlı Yüzeyler)

2.4.6.      Fitting Meshed Faces (Meşlerden Yüzey Elde Etme)

2.4.7.      Thickening & Offsetting Surfaces (Yüzeylere Kalınlık Verilmesi ve Kaçıklık Atayarak Çoğaltılması)

2.5.          Advanced Surfacing Operations (İleri Düzey Yüzey İşlemleri)

2.5.1.      Extending Surfaces (Yüzeylerin Uzatılması/Genişletilmesi)

2.5.2.      Trimming Surfaces (Yüzey Budama)

2.5.3.      Replacing a Face with a Surface (Katı Model Duvarlarının Yüzeyler ile Değişimi)

2.5.4.      Delete Faces and Surfaces (Katı Model Duvarlarının ve Yüzeylerin Silinmesi)

2.5.5.      Copying Surfaces (Yüzeylerin Kopyalanması)

2.5.6.      Creating a Solid from Surfaces (Yüzeylerden Katı Model Elde Etme)

2.5.7.      Repair Environment (Yüzey Model Onarım Ortamı)

2.6.          Introduction to Freeform Modeling (Serbest Form Modellemeye Giriş)

2.6.1.      Creating a Face Freeform (Düz Serbest Form Oluşturma)

2.6.2.      Converting Geometry to a Freeform (Mevcut Geometriyi Serbest Forma Dönüştürme)

2.6.3.      Deactivating and Activating Freeform Mode (Serbest Form Ortamına Giriş/Çıkış)

2.7.          Editing Freeform Geometry (Serbest Form Modellerin Düzenlenmesi)

2.7.1.      Edit Menu (Düzenleme Menüsü)

2.7.1.1.   Edit Form (Düzenleme Formu)

2.7.1.2.   Align Form (Hizalama Formu)

2.7.1.3.   Delete (Silme)

2.7.2.      Modify Menu (Değişim Menüsü)

2.7.2.1.   Insert Edge and Point (Kenar ve Nokta Yerleştirme)

2.7.2.2.   Subdivide (Alt Bölümlere Ayırma)

2.7.2.3.   Merge and Unweld Edges (Kenarların Birleştirilmesi ve Ayırılması)

2.7.2.4.   Crease and Uncrease Edges (Kenarlarda Kıvrım/Katlama Oluşturma ve Açma)

2.7.2.5.   Weld Vertices (Tepe Noktaların Birleştirilmesi)

2.7.2.6.   Flatten (Düzleştirme)

2.7.2.7.   Bridge (Köprü Oluşturma)

2.7.2.8.   Thicken (Kalımlaştırma)

2.7.2.9.   Match Edge (Kenar Bazlı Hizalama)

2.7.3.      Symmetry Menu (Simetri Menüsü)

2.7.3.1.   Symmetry (Simetri)

2.7.3.2.   Mirror (Yansıtma)

2.7.4.      Check Menu (Kontrol Menüsü)

2.7.4.1.   Add Distance (Mesafe Bırakma)

2.7.4.2.   Make Uniform (Aralık Eşitleme)

2.7.5.      Tools Menu (Araçlar Menüsü)

2.7.5.1.   Toggle Smooth (Pürüzsüz Görünüm Açma/Kapama)

2.7.5.2.   Toggle Translucent (Yarı Saydam Görünüm Açma/Kapama)

2.7.5.3.   Select Through (Geçirgen Görünüm)

3. Analyzing a Model

3.1.          Zebra Analysis (Zebra Analizi)

3.2.          Draft Analysis (Eğim Analizi)

3.3.          Curvature Analysis (Eğrilik Derecesi Analizi)

3.4.          Surface Analysis (Yüzey Analizi)

3.5.          Cross Section Analysis (Kesit Görünüm Analizi)

4. Creating Derived Parts and Assemblies (Türetilmiş Parçalar ve Montajlar)

4.1.          Deriving a Part File (Türetilmiş Parça Oluşturma)

4.2.          Deriving an Assembly File (Türetilmiş Montaj Oluşturma)

4.3.          Modifying Derived Parts (Türetilmiş Parçaların Düzenlenmesi)

4.4.          Using the Component Derive Tool (Bileşen Türetme Aracı)

5. Setting iProperties and Parameters (Akıllı Özellikler ve Parametre Ayarları)

5.1.          iProperties (iProperties – Akıllı Özellikler)

5.2.          Part Parameters (Parça Parametreleri)

6. Adding Part Tolerances (Parça Toleransları)

6.1.          Tolerances in Sketches (Eskizlerde Toleranslar)

6.2.          Setting Global File Tolerances (Dosya Bazında Genel Toleranslar)

6.3.          Working with Limits and Fits (Tolerans Sınırları ve Geçmeler)

7. Reusing Parts and Features (Parça ve Unsurların Tekrar Kullanımı)

7.1.          Working with iParts (iPart – Akıllı Parçalar ile Çalışma)

7.1.1.      Modifying the Parameter List (Parametre Listesinin Düzenlenmesi)

7.1.2.      Creating the iPart (Akıllı Parça Oluşturma)

7.1.3.      Editing the iPart Table (Akıllı Parça Tablosunun Düzenlenmesi)

7.1.4.      Converting an iPart to a Standard Part (Akıllı Parçaları Standart Parçalara Dönüştürme)

7.1.5.      Including and Excluding Features (Unsurların Dahil Edilmesi, Hariç Bırakılması)

7.1.6.      Including or Excluding Work Features in iParts (Akıllı Parçalara Çalışma Unsurlarının Dahil Edilmesi, Hariç Bırakılması)

7.1.7.      Working with Threaded iPart Features (Diş Atanmış Akıllı Parça Unsurları)

7.1.8.      Changing Color in iParts (Akıllı Parçalarda Renk Düzenlemeleri)

7.1.9.      Exploring the Authoring Options (Oluşturma Seçenekleri)

7.1.10.    Generating Member Files (Yeni Üye Dosyaların Oluşturulması)

7.1.11.    iPart Member File Save Locations (Akıllı Parça Üye Dosyalarının Kaydedileceği Konumlar)

7.1.12.    Creating Custom iParts (Özelleştirilmiş Akıllı Parça Oluşturma)

7.1.13.    Testing the iPart (Akıllı Parça Testleri)

7.1.14.    Using iParts in Designs (Akıllı Parçaların Tasarımlarda Kullanımı)

7.2.          Working with iFeatures (iFeatures – Akıllı Unsurlar ile Çalışma)

7.2.1.      Creating iFeatures (Akıllı Unsurları Oluşturma)

7.2.2.      Placing an iFeature (Akıllı Unsurun Yerleşimi)

7.2.3.      Editing an iFeature File (Akıllı Unsur Dosyalarının Düzenlenmesi)

7.3.          Reusing Existing Geometry (Mevcut Geometrinin Tekrar Kullanımı)

7.3.1.      Copying Features (Unsurların Kopyalanması)

7.3.2.      Cloning (Klonlama)

7.3.3.      Linking Parameters Between Two Files (İki Dosya Arasında Parametrelerin İlişkilendirilmesi)

7.3.4.      Copying Sketches (Eskizlerin Kopyalanması)

8. Content Center Customization (Standart Parça Kütüphanelerinin Özelleştirilmesi)

8.1.          Creating Custom Libraries (Özelleştirilmiş Kütüphaneleri Oluşturma)

8.2.          Copying Existing Libraries into Custom Libraries (Hazır Kütüphanelerin Özel Kütüphanelere Dahil Edilmesi)

8.3.          Setting Category Properties (Kategori Özelliklerinin Belirlenmesi)

8.4.          Editing a Custom Content Center Family (Özelleştirilmiş Kütüphane Ailesinin Düzenlenmesi)

8.5.          Publishing Parts to Content Center (Parçaların Özelleştirilmiş Kütüphanelere Yayımlanması)

8.5.1.      Preparing the Part for Publishing (Yayım için Parça Hazırlığı)

8.5.2.      Publishing the Part (Yayım)

9. Advanced Technical Drawing Operations (İleri Düzey Teknik Resim Konuları)

9.1.          User Defined Sketch Symbols (Kullanıcı Tanımlı Eskiz Sembolleri)

9.2.          Custom Title Blocks (Özelleştirilmiş Başlık/Antet Blokları)

9.3.          Custom Borders (Özelleştirilmiş Resim Sınırları)

9.4.          Inserting Objects (Farklı Nesnelerin Yerleştirilmesi)

9.5.          AutoCAD Blocks (AutoCAD Bloklarının Yerleştirilmesi)

9.6.          Style Library Manager (Stil Kütüphanesi Yöneticisi)

10. Rendering using Inventor Studio (Inventor Studio Ortamında Görselleştirme)

10.1.       Rendering (Gerçekçi Görüntü Alma)

10.1.1.    Adding Additional Lights (Aydınlatma Unsurları)

10.1.2.    Setting the Environment (Ortama Ait Ayarlar)

10.1.3.    Shadows (Gölgeler)

10.1.4.    Saving Changes (Değişikliklerin Kaydedilmesi)

10.1.5.    Rendering Images (Gerçekçi Görsel Oluşturma)

10.2.       Animation (Animasyonlar)

10.2.1.    Animate Components (Bileşenlerin Animasyonu)

10.2.2.    Animate Fade (Solgunlaştırma Özellikli Animasyon)

10.2.3.    Animate Constraints (Kısıtların ile Animasyon)

10.2.4.    Animate Parameters (Parametreler ile Animasyon)

10.2.5.    Animate Positional Representations (Konumsal Anlatımların Animasyonu)

10.2.6.    Animate Light (Aydınlatma Kaynaklarının Animasyonu)

10.2.7.    Animation Timeline (Animasyon Zaman Şeridi)

10.2.8.    General Tab (Genel İşlemler Sekmesi)

10.2.9.    Output Tab (Çıktı Sekmesi)

10.2.10. Renderer Tab (Görselleştirici Sekmesi)

10.3.       Video Producer (Video Oluşturma)

10.4.       Creating a Standard Room (Standart Oda Ortamı Oluşturma)

 

Autodesk Inventor Özellikleri

Formu Doldurun Biz Size Ulaşalım